Thursday, 01 October 2020, 00:05:20
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2012 » May » 19 » MOU คืออะไร
16:51:21
MOU คืออะไร

MOU คืออะไร


MoU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding 

แปลเป็นภาษาไทยว่า "บันทึกความเข้าใจ"

             เป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัท องค์กร สถาบัน รัฐบาล และประเทศ ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ว่าที่ได้มีการเจรจาพูดคุยกันไปแล้วนั้น เข้าใจตรงกันหรือไม่และตกลงกันตามที่เขียนไว้หรือไม่ เมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันและยินยอมตกลงร่วมกันแล้วจึงลงนามรับรอง และเก็บไว้เป็นหลักฐานกันฝ่ายละฉบับ

             "MoU ไม่ใช่หนังสือสัญญา ที่มีผลทางกฎหมายโดยตรง" เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในกรณีที่ว่า ระเบียบ กฎหมาย หรือรัฐธรรมนูญไม่สามารถรับรองการกระทำได้ หรือ ในขณะนั้นยังไม่ได้ออกระเบียบ กฎหมาย หรือรัฐธรรมนูญ ออกมาเพื่อกรณีนั้นๆ หรือ การเจรจาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องให้ความรอบครอบและต้องการแก้ไขรายละเอียดจนกว่าจะพอใจทั้งสองฝ่าย จึงต้องมีการทำ บันทึกความเข้าใจ หรือ MOU

เพิ่มเติม

            สำหรับการทำ MoU ในระดับประเทศนั้นมีข้อได้เปรียบกว่าการทำสนธิสัญญาคือ
1. โดยสากลรัฐบาลไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนก่อนก็สามารถทำ MoU ได้เลย
2. บางกรณีที่กฎหมายสากลระหว่างประเทศนั้นไม่รองรับหรือมีผลบังคับใช้ก็สามารถใส่ข้อตกลงเข้าไปใน MoU ได้เพื่อ
ให้มีผลเมื่อเป็นหลักฐานในศาลระหว่างประเทศ
3. MoU สามารถแก้ไขใหม่ได้เมื่อต้องการ และบางกรณีสามารถนำเอาสนธิสัญญามาดัดแปลงลงใน MoU ได้ด้วย

 ตัวอย่าง 

             ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิด เผยว่าได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง รมว.ศธ.ของไทยกับ H.E. Prof. Dr.Muhammad Nuh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ The Empire Hotel and Country ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

            รม ว.ศธ.กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย โดยคู่ภาคีจะส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

           ๑.การ แลกเปลี่ยนข้อสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและเทคนิค และอุดมศึกษา ผ่านการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
           ๒.การแลกเปลี่ยนครู บุคลากรและนักเรียน
           ๓.การ แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและเทคนิค และอุดมศึกษา ผ่านการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
            ๔.การพัฒนาโรงเรียน มหาวิทยาลัย/โพลีเทคนิคร่วมกัน เช่น ระบบโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โครงการร่วมกิจกรรมร่วมของนักเรียน
           ๕.การรับรองวุฒิการศึกษาร่วมกันโดยสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซีย ตามกฎหมายและระเบียบของคู่ภาคี
           ๖.การพัฒนาความเป็นวิชาชีพของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
           ๗.จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของคู่ภาคี หากมีงบประมาณ
           ๘.การวิจัยร่วมและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์นานานชาติ
           ๙.ส่งเสริมการสอนภาษาของคู่ภาคี
            ๑๐.อำนวยความสะดวกโครงการฝึกงานสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและเทคนิค ในระดับประถมและมัธยม
            ๑๑.ความร่วมมืออื่น ๆ ที่จะตกลงร่วมกันโดยคู่ภาคี

           รม ว.ศธ. กล่าวสรุปว่า คู่ภาคีจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามและทบทวนการ ดำเนินงานบันทึกความเข้าใจฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร คณะทำงานร่วมจะมีกระทรวง ศึกษาธิการของไทยและอินโดนีเซียเป็นประธานร่วม โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมตามความเหมาะสม และจะประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซีย ในบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการประชุมได้จะมีการแลกเปลี่ยนเอกสารกันแทน การประชุม ภาคีแต่ละฝ่ายจะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของภาคีอีกฝ่ายในดินแดนของตนตาม กฎหมายภายในที่ใช้บังคับของประเทศตน ในกรณีที่ข้อตกลงโครงการ หรือโครงงานบางอย่างอาจก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา คู่ภาคีจะจัดทำข้อตกลงแยกตามระเบียบของตน 

          โดย บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา ๓ ปี และอาจต่ออายุออกไปอีกในระยะเวลาเดียวกัน โดยมีการยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่ภาคีผ่านช่องทางการทูต เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาที่จะสิ้นสุด บันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นเวลา ๖ เดือนล่วงหน้า

 ที่มา  http://www.sobdai.com/news-by-pornchai/514--mou.html


หมวด: สาระน่ารู้ | Views: 4096 | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: MOU คืออะไร | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar