Saturday, 21 May 2022, 14:21:37
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารโรงเรียน » ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียดแนวทางดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลัก 12 ประการ ในระดับสถานศึกษา
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (47.9 Kb) ] 12 February 2015, 22:06:59

รายละเอียดแนวทางดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด

ค่านิยมหลัก 12 ประการ ในระดับสถานศึกษา

 

กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

              ทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  ตามแนวทางการพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้

บทบาท  หน้าที่ ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตะหนักถึงความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม

เคารพกฎกติกา  ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันอย่างมีความสุข  ดังนี้

ข้อที่ 1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   ดำเนินการดังนี้

             - เปิดเพลงที่ปลูกฝังการรักชาติ  เพลงพระราชนิพนธ์ (รัชกาลที่ 9)  ก่อนเข้าแถวตอนเช้า

             - ร่วมร้องเพลงชาติทุกเช้าหน้าเสาธง  ให้นักเรียนชั้น ม.2 เป่าเมโลเดียนเพลงชาติไทย ทุกวัน

             - สวดมนต์เพื่อระลึกถึง พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ์  พร้อมทำสมาธิก่อนเข้าเรียน

             - เข้าร่วมโครงการกับกองบิน 7  เพื่อประชาสัมพันธ์กับนักเรียนให้รู้จักอาชีพทหาร ที่มีหน้าที่เสียสละ  ต้องเป็นบุคคลที่รักชาติ  รักแผ่นดิน

 ข้อที่ 2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  ดำเนินการดังนี้

             - นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการทำความดี  ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

             - กิจกรรมวันแม่  วันพ่อ  จุดเทียนชัยถวายพระพร  และให้นักเรียน  ผู้บริหาร  ครู ร่วมปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดี  รักชาติ  ซื่อสัตย์

               ต่อประมุข ต้องเป็นคนมีอุดมการณ์  ไม่ยอมแพ้กับกลุ่มคนที่ไม่ดี

 ข้อที่ 3.  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์    ดำเนินการดังนี้

             - จัดให้มีกิจกรรมวันครู  วันแม่  วันประชุมผู้ปกครอง  เพื่อให้นักเรียน  ครู ผู้บริหาร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรู้สึกต่อ

การพัฒนา  ด้านจิตใจ  อารมณ์  พฤติกรรม  ไปสู่การพัฒนาตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในการดูแลของโรงเรียน

ข้อที่ 4.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดำเนินการดังนี้

             - โรงเรียนคัดเลือกบุคลากร  ครู ที่มีความสามารถในการสอน  นิเทศครู  วัดผลครูจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ซ่ึงเป็นผลงาน

                การสอนที่แท้จริง  ไปสู่การพัฒนาครู  และไปสู่ผู้เรียน  โดยตรง

             - โรงเรียนจัดให้มีการเรียนพิเศษ  นอกเวลาเรียน  ม.ต้น วันละ 1.30 ชม./ วัน  ม.ปลาย วันละ 2 ชม./วัน  ในทุกรายชั้น  ทุกคน

ข้อที่ 5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  ดำเนินการดังนี้

            - โรงเรียนควบคุมเรื่อง พฤติกรรมชู้สาว ในกลุ่มนักเรียน  ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยกันในเชิงจีบ ชู้สาว  อันจะนำไปสู่การมี

               เพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน  (ซึ่งเป็นมาตรการหลักของโรงเรียน)

           -  สร้างทัศนคติอันดีงาม  ปลูกฝังให้นักเรียนคล้อยตาม  ทั้งในเรื่องของการแต่งกาย  การปฏิบัติตนต่อเพศตรงกันข้ามอย่างเหมาะสม

 ข้อที่ 6.  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน ดำเนินการดังนี้

           - ไม่โกหก  เมื่อนักเรียนทำผิด  ให้ยอมรับสารภาพ และเขียนบันทึกลงในกระดาษ  เพื่อสำนึกผิด  หากต้องมีบทลงโทษจะให้

              ออกกำลังกาย โดยนักเรียนเป็นผู้เลือกบทลงโทษนั้นๆ เอง  หากกรณีที่การกระทำนั้นๆ เป็นเรื่องใหญ่  ให้นักเรียนทั้งหมด

              ในโรงเรียนเป็นผู้แสดงความคิดเห็น  ในการพิจารณาโทษของนักเรียนที่กระทำผิด

          -  นักเรียน  ผู้ปกครอง จะแบ่งปันของให้กันและกัน อาทิ  นำผลไม้  อาหาร  ของกินต่างๆ มาแจกเพื่อนๆ  พี่ๆ น้องๆ  รับประทานทั่วๆ กัน  

             จนเป็นปกตินิสัย

 ข้อที่ 7.  เข้าใจ  เรียนรู้  ความเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  ดำเนินการดังนี้

            - ประชาสัมพันธ์  ความรู้  จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  และให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในบางเรื่อง

               ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนโดยตรง

 ข้อที่ 8.  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  ดำเนินการดังนี้

             - สร้างกฎระเบียบวินัยภายในโรงเรียน  ตั้งแต่ หัว จรดเท้า  มีทั้งคำชื่นชม  และบทลงโทษ

             - เมื่อพบเจอผู้ใหญ่ให้ไหว้ก่อน  โดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่า รู้จักหรือไม่

 ข้อที่ 9.  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติ  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดำเนินการดังนี้

            - ทุกครั้งในการเข้าสอน  ครูจะต้องมีหน้าที่คอยอบรมพฤติกรรม  สั่งสอน  สร้างทัศนคติ  ให้แนวคิด  แนวทางกับนักเรียนก่อนทำการสอน

               เป็นประจำทุกครั้งก่อนสอนนักเรียน

  ข้อที่ 10.  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดำเนินการดังนี้

             - กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน  ให้นักเรียนรู้จักนำความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยพึงพาอาศัยปัจจัยที่มีอยู่แล้วรอบตัว  

                โดยไม่จำเป็น ต้องใช้เงินเพื่อได้มาซึ่งของ  ร่วมกับการใช้ความรู้  ฝีมือ  มาทำสิ่งของไปสู่การจัดจำหน่ายให้เกิดรายได้  

                 และเป็นความภาคภูมิใจ ต่อตัวนักเรียน

 ข้อที่ 11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ  หรือกิเลส  ความละอายเกรงกลัวต่อบาป  ดำเนินการดังนี้

             - จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกายหลังเลิกเรียนทุกคน  ทุกวัน  เพื่อให้รอดพ้นจากส่ิงเสพติด

             - สร้างนักเรียนแกนนำ  สายลับ  เพื่อคอยสอดส่องดูแลเพื่อนนักเรียน  ในกรณีที่กระทำผิด  ทั้งเรื่อง ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท

             - ใช้บทลงโทษให้นักเรียนเกิดสำนึกผิดด้วยตนเอง  แทนการต่อว่า ดุด่า

 ข้อที่ 12.  คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าของส่วนตน ดำเนินการดังนี้

             - ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนไม่เห็นแก่ตัว  เอื้อเฟื้อต่อกันเป็นรุ่นๆ  รุ่นน้องยินดีช่วยเหลือรุ่นพี่ที่จะไปสอบ  ผลัดกันเป็นรุ่นๆ  

                เพื่อเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีกันเป็นหมู่คณะ 
 

เพิ่มเติม http://www.subsettee.blogspot.com/

 

หมวด: ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: รายละเอียดแนวทางดำเนินกิจกรรมที่ส่ง, กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ปร, ค่านิยมหลัก 12 ประการ
Views: 2455 | ดาวน์โหลด: 898 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar