Saturday, 26 May 2018, 04:41:30
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารโรงเรียน » เอกสารกลุ่มงานวิชาการ

แบบสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation)
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (27.5Kb) ] 29 March 2012, 16:55:20

แบบสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation)

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก     สพป.ขอนแก่น เขต 5

ภาคเรียนที่......................ปีการศึกษา......................

แบบสังเกตชั้นเรียนนี้ เป็นแบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละรายวิชาที่สอน โดยผู้สังเกตชั้นเรียนและครูผู้สอนเอง กรุณาบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและทำเครื่องหมาย Pในแบบประเมินและตอบทุกข้อ

 

ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้สอน...........................................................................................วันที่สังเกตการสอน............................................

ชื่อวิชา/เรื่อง ที่สอน ..........................................................................ชั้น...........................คาบเรียนที่..........................

ชื่อผู้สังเกต  o  ตนเอง   o  ผู้อื่นประเมิน   1.............................................................................................

  2..............................................................................................

 

ตอนที่ 2       ข้อมูลชั้นเรียน

         จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนตามใบรายชื่อ...............คน  เป็นชาย..........คน  หญิง............คน   มาเรียน..................คน

         รูปแบบห้องเรียน.  o แบบธรรมดา  o ห้อง Lab oอื่น ๆ ระบุ..........................................................................

         รูปแบบการจัดห้องเรียน o นั่งเรียงแถวแบบชั้นเรียนทั่วไป o จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม  oอื่น ๆ....................................

ตอนที่ 3       การสังเกตการเรียนการสอนตามสภาพจริง

                                4  =  ดีมาก              3  =  ดี                     2 = พอใช้               1 = ปรับปรุง

 

ที่

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน

4

3

2

1

ด้านผู้สอน

1

แนะนำแนวการสอน  การวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน

 

 

 

 

2

ความรู้  ความสามารถของผู้สอน

 

 

 

 

3

ความมีคุณธรรม  จริยธรรมของผู้สอน

 

 

 

 

4

บุคลิกภาพโดยรวมของผู้สอน

 

 

 

 

5

การเตรียมความพร้อม เตรียมการสอน และความตรงต่อเวลา 

 

 

 

 

6

ความสามารถในการจัดการชั้นเรียนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน

 

 

 

 

ด้านเนื้อหา

7

บอกเรื่องและแนวคิดสำคัญ หรือนิยามศัพท์ ของเรื่องที่สอนได้ชัดเจน

 

 

 

 

8

เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ  ทันสมัย

 

 

 

 

9

ความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 

 

 

 

10

ความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน

 

 

 

 

11

การนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ หรือวิชาอื่น ๆ

 

 

 

 

12

การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนในเนื้อหา

 

 

 

 

หมวด: เอกสารกลุ่มงานวิชาการ | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: แบบสังเกตชั้นเรียน (Classroom Obser
Views: 3379 | ดาวน์โหลด: 3612 | คอมเม้น: 1 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar