Friday, 20 May 2022, 04:04:59
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » บทความ » รายงานการประชุม อบรม สัมนา

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด (รายบุคคล)

รายงานการอบรม  ประชุม  และสัมมนา  ครั้งที่ 1/255

โรเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕


------------------------------------------------------

๑.      ชื่อ-สกุล   นางสาวจตุพร    ทองลาด

๒.     ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

๓.      เรื่อง  ประชุมสามัญประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๔.     สถานที่  โรงแรมเมเจอร์แกรนด์  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

๕.     สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด   ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

๖.     วันที่  ๑๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕

       เริ่มเวลา  ๐๘.๐๐  น. - ๑๓.๓๐ น.    รวมระยะเวลา  ๕  ชั่วโมง   ๓๐  นาที

๗.    ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอบรม  £ ไม่มี        R มี จำนวน   ๓๐๐  บาท ต่อ คน 

  เบิกจ่ายจากงบประมาณ   £ โรงเรียน     £ เงินรายได้    £ งบส่วนตัว  £ งบอื่นๆ (ระบุ)...........................

๘.     ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร 

       £ ได้รับ           £ ไม่ได้รับ เนื่องจาก...............................................................     

/ ไม่มี

๙.     ภาระหน้าที่เพิ่มเติ่ม   เป็นกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กิจกรรมต่างๆระหว่างการประชุมฯ

   ( อ้างอิง คำสั่งศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด   ที่  ๕/2555 )

๑๐. รายละเอียดของการอบรม

   - กิจกรรมต้อนรับและแนะนำครูและบุคลากรใหม่

   - นายสุวิทย์   สวัสดิ์มูล  ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมสามัญประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

-        การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘

-        รายงานผล O-net  ปี ๒๕๕๔

- ดร.อรรถพล   ตรึกตรอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และบรรยายพิเศษ

- ดร.อรรถพล   ตรึกตรอง  มอบเกียรติบัตรแด่คุณครูผู้ทรงคุณค่าด้านภาษาไทย  

คือ นางละมัย  ยนต์ดัน  ครูชำนวญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

-  ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษของ  ดร.อรรถพล   ตรึกตรอง

(สรุป จากการโน๊ตย่อ   ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับการบรรยายจริง)

-  18 นโยบาย  ด้านการศึกษา ของรัฐบาล นายกยิ่งลักษณ์   ชินวัตร

1)      Teblet ชั้น ป.๑  และ ม.๑

2)      เรียน ม.๖  จบทุกคน  ใน ๘  เดือน

3)      กองทุนตั้งตัวได้  สำหรับ ป.ตรี จบใหม่  ทำธุรกิจส่วนตัว

4)      ๑  อำเภอ   ๑  ทุน

5)      นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้ ๑๐๐ %  เพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘

6)      การปรับเลื่อนวิทยฐานะ  โยกย้ายครู บรรจุแต่งตั้ง

7)      ๕  ฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ  อนุบาล ๑  ถึง  ม.๖

ค่าเรียน  ,  ค่าเครื่องแบบ  ,  ค่าอุปกรณ์  ,  หนังสือเรียน  ,  กิจกรรม

8) กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด

9)  อัฉริยะสร้างได้

10)  สร้างพลังครู  (แก้ไขปัญหาหนี้สิน)

11)  เลิกหลักสูตรท่องจำ (แลกหนังสือ)

12)  อินเตอร์เน็ต  ตำบล/หมู่บ้าน

13)  คูปองสร้างเสริมอัฉริยะ

14)  สร้างผู้นำแห่งอาเซียน

15)  ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต (กรอ.)

16)  ครูมืออาชีพ

17)  โรงเรียนเรียนร่วมพัฒนา (ยุบโรงเรียน มาเรียนที่โรงเรียนไกล้เคียง)

18)  การศึกษาช่วยดับไฟใต้

-  ๑๐ นโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕

1)ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย

2)ส่งเสริมการคัดกรองของนักเรียนทุกคน 

3)เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดทำหน่วยการเรียนรู้

-          พัฒนาครู  ป.๖

4)      ยกระดับผลการสัมฤทธิทางการเรียน ๕  กลุ่มสาระหลัก

-          นำผล O-net / NT มาประเมิน วิเคราะห์ หาทางพัฒนาและแก้ไข

5)      ประสานความร่วมมือกับ.....เครื่อข่าย......

6)      ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  เพื่อการศึกษา  โรงเรียนทุกโรง ต้องมีเวบไซต์

-          มอบรางวัลฯเวบไซต์โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

7)      เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

8)      เพิ่มความเข้มแข็งระบบดูแลนักเรียนของสถานศึกษา

-          จัดกิจกรรมแนะแนว

-          รวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลยาเสพติด

9)      ยกระดับคุณภาพ พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานที่กำหนด UTQ

-          ครูทุกคนในสังกัด ต้องเข้ารับการอบรม ๑๐๐ %

10)  โรงเรียนปลอดอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-          The seven Effect people…….

1)      อุปนิสัย ที่ ๑ ……………………………………………….

2)      อุปนิสัย ที่ ๒  เริ่มต้นจุดมุ่งหมายในใจ

3)      อุปนิสัย ที่ ๓  ทำสิ่งที่สำคัญก่อน

4)      อุปนิสัย ที่ ๔  คิดแบบชนะ  ชนะ

5)     อุปนิสัย ที่ ๕  เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

6)      อุปนิสัย ที่ ๖  ผนึกกำลังประสาน...........

7)      อุปนิสัย ที่ ๗  ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ

๔ มิติ  ในการปรับตัว

Þ  ร่างกาย  (สมบูรณ์ แข็งแรง)

Þ  สติปัญญา

Þ  สังคมและอารมณ์

Þ  จิตวิญญาณ

-          กระบวนทัศนใหม่ (Tomorrow Mind)

1)      สร้างโอกาส

2)      คิดไปข้างหน้า

3)      เปลี่ยนก่อน

4)      HRD พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5)      วิเคราะห์อนาคต

6)      ผู้ผลิต

7)      ร่วมมือ

8)      คิดแบบองค์รวม


 ๑๑.    ข้าพเจ้า จะนำความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ทักษะ  หรืออื่น ๆ  ที่ได้รับในการ ไปประชุม / การอบรม / การสัมมนา / การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มาเพื่อพัฒนางานของหน่วยงาน ดังนี้

ü เตรียมความพร้อมในการทำงาน เตรียมการสอน ช่วงเปิดเทอมใหม่ 

ü รับทราบนโยบาย ด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของเขต มาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อให้ง่ายต่อการประมาณ


๑๒. ความประทับใจในการประชุมในครั้งนี้

ประทับใจการบรรยายของ ดร.อรรถพล   ตรึกตรอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ที่ได้นำความรู้ และนโยบาย ด้านการศึกษา ของรัฐ และนโยบายของเขต  เสนอวิธีการคิด วิธีการดำเนินงานและคำสอนที่เป็นประโยชน์มาก

ประโยคหนึ่งในการบรรยายที่ข้าพเจ้าประทับใจคือ

"ไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่เป็น  แต่เมื่อถึงคราวที่เป็น อะไรก็แล้วแต่ ต้องเป็นให้เป็น”

และคำสอนของท่านพุทธธาตุ ที่ว่า 

"จงเลือกเป็นในแบบที่เราศรัทธา” 


10.  เอกสารที่ได้รับ

ได้รับเอกสารจากการเข้าร่วมการประชุม คือ กำหนดการประชุม  เอกสารข้อมูลสมาคมอาเซียน    

จำนวน  ๑  ชุด   รายงานการดำเนินกิจการประจำปี ๒๕๕๕ และได้มอบให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ไว้แล้ว จำนวน  ๑  ชุด


11.  การเผยแพร่ความรู้  ประสบการณ์  ทักษะ  และอื่น ๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

            ได้รับหัวข้อที่ ผอ.เขต บรรยาย แล้วนำหัวข้อนั้นสืบค้นข้อขูล เพื่อหาความรู้ให้มากขึ้นแล้วนำเผบแพร่ ต่อไป


 12.  ปัญหาและอุปสรรค

ให้เวลาในการประชุมสามัญฯ น้อยเกินไป  การบรรยายพิเศษของ ดร.อรรถพล   ตรึกตรอง

จึงเป็นไปอย่างรีบเร่ง......ทำให้ข้าพเจ้าบันทึกข้อมูลที่ข้าพเจ้าสนใจไม่ทัน 


13.   สรุปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (ประโยชน์ที่ได้รับ)

     ได้รับทราบนโยบายของเขตและได้ความรู้จากหลักการแนวคิดต่างๆ


รยงานโดย  นางสาวจตุพร    ทองลาด  

               ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

---------------------------------------
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธี

ประธานศูนย์ฯ นายสุวิทย์ สวัสดิ์มูล  ได้กล่าวรายงานการประชุม

แนะนำบุคลากรคนใหม่
บรรยายพิเศษ โดย ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง  


หมวด: รายงานการประชุม อบรม สัมนา | เพิ่มโดย: jatuporn (27 May 2012)
Views: 2194 | Tags: รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 ศู | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar