Friday, 20 May 2022, 04:44:15
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » บทความ » งานวิชาการ

จัดทำประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2555-2558

                ตามที่ คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ที่ 74./2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 นั้น

               ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้จัดทำประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดทำโครงสร้างและรูปเล่มประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหม่ทั้งหมด (โดยยึดการทำประกาศจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ 2 เรื่อง"การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา”(ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เล่มที่ ๑ ประกาศโรงเรียนใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

Ø ประกาศโรงเรียนใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

Ø ประกาศโรงเรียน การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

Ø ภาคผนวก

- ความหมายของมาตรฐานการศึกษา

- ความสำคัญของมาตรฐานการศึกษา

- ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษา

- แผนภาพ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา

- กระบวนการการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

- กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เอกสารอ้างอิง

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย

การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย

 

เล่มที่ ๒ ประกาศโรงเรียน การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Ø ประกาศโรงเรียนใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Ø ประกาศโรงเรียน การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Ø ภาคผนวก

- ความหมายของมาตรฐานการศึกษา

- ความสำคัญของมาตรฐานการศึกษา

- ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษา

- แผนภาพ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา

- กระบวนการการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

- กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

เอกสารอ้างอิง

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา พื้นฐาน

การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา พื้นฐาน

บันทึกข้อความ 6 ตรวจสอบความถูกต้อง ของการประกาศมาตรฐานสถานศึกษา_001

บันทึกข้อความ 6 ตรวจสอบความถูกต้อง ของการประกาศมาตรฐานสถานศึกษา_002

74 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องการประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน_001


นางสาวจตุพร    ทองลาด    รายงาน

jatuporn.ucoz.com

------------------------คอมเม้นด้วย FaceBook----------------------------

หมวด: งานวิชาการ | เพิ่มโดย: jatuporn (29 August 2012)
Views: 7051 | คอมเม้น: 1 | Tags: จัดทำประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มา | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 1
avatar
0
1 อรนุช เหล็กชูชาติ • 14:55:32, 04 April 2013 [Entry]
คุณทำงานเป็นระบบดีมาก
avatar