Tuesday, 22 May 2018, 23:37:56
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารข้าราชการครู » ครูผู้ช่วย

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (241.0Kb) ] 02 June 2014, 22:02:27

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม

ได้จัดหน้าไว้เรียบร้อยค่ะ   แต่ต้องใช้ ฟอร์น TH SarabunPSK นะคะ แบบฟอร์มจะได้ไม่เคลื่อนคะ  สามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ข้างบนคะ

 

 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

คำชี้แจง

          1. แบบประเมินฉบับนี้ สำหรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินครูผู้ช่วยด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ  และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู

          2. แบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2  ตอน

                   ตอนที่ 1  การปฏิบัติตน  ประกอบด้วย

 1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
 2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 3. เจตคติต่อวิชาชีพครู
 4. การพัฒนาตนเอง
 5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
 6. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม

ตอนที่ 2  หมวดการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย

 1. การจัดการเรียนรู้
 2. การพัฒนาผู้เรียน
 3. การพัฒนาทางวิชาการ
 4. การพัฒนาสถานศึกษา
 5. ความสัมพันธ์กับชุมชน
 1. ให้คณะกรรมการแต่ละคนประเมินระดับคุณภาพครูผู้ช่วยทุกรายการ  ทั้ง 2  ด้าน
 2. การแปลความหมายคะแนนของระดับคุณภาพ

ระดับ  1  เท่ากับ   1  คะแนน  หมายถึง   ต้องปรับปรุง

ระดับ  2  เท่ากับ  2  คะแนน หมายถึง   พอใช้

ระดับ  3  เท่ากับ  3  คะแนน  หมายถึง   ดี

 1. ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยทุกสามเดือน

รวมแปดครั้งในเวลาสองปี

          6.  ให้คณะกรรมการนำผลการประเมินของกรรมการไปลงสรุปในแบบสรุปการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ. 0206.2/ว20  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2548)

สำหรับ    นางสาวจตุพร  ทองลาด

………………………………

คำชี้แจง

 1.  แบบสรุปผลการประเมินฉบับนี้ สำหรับคณะกรรมการนำผลการประเมินจากแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย มาหารือและสรุปลงในแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
 2. ให้คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
 3. ให้คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยทุกสามเดือนเป็นเวลาสองปี รวม 8 ครั้ง
           การประเมินผล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ 50
           สำหรับการประเมินครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60
 4. แบบสรุปผลการประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน

 1. การแปลความหมายคะแนนของระดับคุณภาพ

ระดับ 1       เท่ากับ    1     คะแนน          หมายถึง   ต้องปรับปรุง

ระดับ 2       เท่ากับ    2    คะแนน หมายถึง   พอใช้

ระดับ 3       เท่ากับ    3    คะแนน หมายถึง   ดี

 

          þ   ประเมินครั้งที่  1             วันที่   3   กุมภาพันธ์  2557

          þ   ประเมินครั้งที่  2             วันที่   1   พฤษภาคม  2557

          þ   ประเมินครั้งที่  3             วันที่   1   สิงหาคม   2557

          þ   ประเมินครั้งที่  4             วันที่   1   พฤศจิกายน  2557

          þ   ประเมินครั้งที่  5             วันที่   3   กุมภาพันธ์  2558

          þ   ประเมินครั้งที่  6             วันที่   1   พฤษภาคม  2558

          þ   ประเมินครั้งที่  7             วันที่   3   สิงหาคม   2558

          þ   ประเมินครั้งที่  8             วันที่   2   พฤศจิกายน  2558

หมวด: ครูผู้ช่วย | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้
Views: 89609 | ดาวน์โหลด: 30146 | คอมเม้น: 21 | Rating: 3.2/32
คอมเม้นทั้งหมด: 211 2 »
avatar
0 Spam
21
ขอบคุณครับ
avatar
0 Spam
20
ขอบคุณค่ะ
avatar
0 Spam
19
ขอบคุณคะ
avatar
0 Spam
18
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
avatar
0 Spam
17
ขอบคุณค่ะ
avatar
0 Spam
16
ขอบคุณมากกๆๆนะค่ะ
avatar
0 Spam
15
ขอบคุณมากนะค่ะที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆ
avatar
0 Spam
14
ขอบคุณนะครับ กำลังอยากได้อยู่พอดีเลยครับ
avatar
0 Spam
13
ขอบคุณมากๆนะคะ
avatar
0 Spam
12
ขอบคุณค่ะ
1-10 11-20
avatar