Monday, 29 November 2021, 11:22:43
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารโรงเรียน » แนะแนวการศึกษา

การแนะแนวการศึกษาต่อเมื่อจบ ม.3
18 January 2014, 01:11:43

           ทุกปีการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยฝ่ายกิจกรรมแนะแนวได้เตรียมความพร้อมที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนก่อนที่จะจบการศึกษาซึ่งจะเป็นการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ หรือเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงหรืออุดมศึกษาต่อไป ยังมีนักเรียนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีความเข้าใจ และไม่ทราบแนวทางในการศึกษาต่อ ดังนั้นนักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาหรือสืบค้นเว็บไซต์หรือลิงค์ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อได้ โดยมีรายละเอียดตามแผนผังการศึกษาต่อตามลิงค์ข้างล่างนี้


แผนผังการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้ เช่น

การศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) จะใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา

การศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 5 กลุ่ม คือ ช่างอุตสาหรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และศิลปกรรม-ศิลปหัตถกรรม ซึ่งระดับการศึกษาสายอาชีวศึกษาแบ่งออกเป็นหลายระดับหรือหลายหลักสูตร ในแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาในการศึกษาและพื้นฐานความรู้ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่างกัน โดยทั่วไปแบ่งระดับการศึกษาสายอาชีวศึกษาออกเป็นหลักสูตรต่าง ๆ คือ

1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ฝึกวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะนำความรู้ความชำนาญจากวิชาชีพที่เรียนไปประกอบอาชีพ ปรับปรุงงาน เพิ่มความรู้พิเศษ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้จะต้องศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนั้น ๆ และเน้นหนักในทางปฏิบัติ โดยมุ่งหมายให้ได้สัมผัสกับงานจริง ๆ สามารถปฏิบัติได้เมื่อจบหลักสูตร ระยะเวลาในการศึกษาในสาขาต่าง ๆ จะกำหนดการฝึกอบรมเป็นชั่วโมง หรือเป็นเดือน เช่น 30 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น พื้นฐานความรู้ของผู้ที่สมัครเรียนในหลักสูตรระยะสั้นกำหนดพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) การศึกษาในหลักสูตรนี้เน้นทักษะความรู้ทางด้านอาชีพเฉพาะสาขา มีลักษณะจบในตัวเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถออกไปประกอบอาชีพตามสาขาที่ศึกษามาได้ ระยะเวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตรนี้ใช้เวลา 1 ปี หรือ 1,350 ชั่วโมง ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีพื้นความรู้ (สำเร็จการศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตรหลังมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวางเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งฝึกงานฝีมือที่ใช้เทคโนโลยีปฏิบัติจนเกิดทักษะ สามารถจัดการเชิงธุรกิจ เชิงอุตสาหกรรม และเชิงเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานได้เสมอ ระยะเวลาในการศึกษาสำหรับหลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปีการศึกษา หรือ 6 ภาคเรียนปกติ ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีพื้นฐานความรู้ (สำเร็จการศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

การตัดสินใจก่อนเลือกศึกษาต่อเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการจะศึกษาต่อในสายวิชาใดนั้น จะมีความสัมพันธ์และผลกระทบในการประกอบอาชีพในอนาคต ตำแหน่งงานในบางสาขาอาชีพมีน้อยมาก สถานประกอบการต่าง ๆ ก็ไม่ค่อยจะรับคนเข้าทำงานเพิ่มขึ้น หรือถ้าจะรับเพิ่มก็บจะรับในอัตราที่น้อยมาก คนที่ทำงานอยู่เดิมก็จะพยายามทำงานให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะในสภาพปัจจุบันนี้ถ้าออกจากงานแล้วก็จะหางานทำได้ยากมาก ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสายวิชาใด ควรได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจ เช่น  1. ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ ความสนใจ ความถนัด สติปัญญา ฐานะการเงินของผู้ปกครอง สุขภาพและลักษณะของร่างกาย เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่มุ่งหวังว่าจะเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง แผนการเรียน หลักสูตร วัน เวลาและวิชาที่สอบ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา และรายละเอียดอื่น ๆ ของสถานศึกษา  3. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ มีนักเรียนหลายคนที่ยังไม่ทราบว่าอาชีพใด ทำงานอะไร มีรายได้มากน้อยเพียงใด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น เช่น ความก้าวหน้าในทางอาชีพ แนวทางในการศึกษา-ฝึกอบรมเพื่อให้มีความชำนาญ หรือมีทักษะในอาชีพเพิ่มเติม แนวทางในการศึกษาต่อ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากงานแนะแนวของโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 (หรือที่เว็บไซต์นี้ ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนวทาง และข่าวสารใหม่ ๆ ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง)  หรือสอบถามโดยตรงได้ที่อาจารย์แนะแนว

หมวด: แนะแนวการศึกษา | เพิ่มโดย: i-Tuinui | Tags: การแนะแนวการศึกษาต่อเมื่อจบ ม.3
Views: 5401 | ดาวน์โหลด: 0 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar