Tuesday, 20 February 2018, 17:43:55
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารงานวิจัย

แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย (ตัวอย่าง)
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (38.0Kb) ] 18 January 2014, 10:12:32

แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย  ไฟล์ Word ดาวโหลดจากลิงค์ข้างยนค่ะ


 1.               ชื่อโครงการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………

2.               ผู้วิจัย / ทีมผู้วิจัย 

       1………………………………………..          

2………………………………………..          

3.               ที่ปรึกษาวิจัย

1.               ชื่อ-สกุล…………………………………ตำแหน่ง………………………หน่วยงาน……………………

2.               ชื่อ-สกุล…………………………………ตำแหน่ง………………………หน่วยงาน……………………

 

4.               ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5.  คำถามหลักการวิจัย

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

6.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป คือ

…………………………………………………………………………………………………………………………….

      6.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7. สมมติฐานการวิจัย (การวิจัยเชิงสำรวจ/เชิงพรรณนาไม่ต้องมี)

……………………………………………………………………………………….……………………………………..

8. ขอบเขตการวิจัย

…………………………………………………………………………………………………………………………….

9. นิยามศัพท์ (Definition)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

10. ตัวแปรที่ศึกษา

                   10.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ ………………………………………………………………………………..…………..

                   10.2 ตัวแปรตาม  (Main outcome)ได้แก่ ……………………….....……………………………………..………..

11. วิธีการศึกษา (Research Methodology)

                  11.1 รูปแบบวิจัย (Research Design) …………………………………………………….………………………..

                  11.2 ประชากร/ขนาดตัวอย่าง/วิธีการสุ่มตัวอย่าง คือ……………………………………………………………..

                  11.3 เครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล / วิธีการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ / วิธีเก็บข้อมูล.....................................

                  11.4 แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ / วิธีการนำเสนอข้อมูล.....................................................

 

 

12. ปีที่ทำวิจัย / ระยะเวลา / ปฏิทินดำเนินการวิจัย                    

…………………………………………………………………………………………………………………………….

13. งบประมาณ

                13.1 หมวดค้น/จัดทำเครื่องมือ/พิมพ์ full paper                                                                                     ………………..

                13.2 วิเคราะห์ข้อมูล (ป้อน/วิเคราะห์/แปลผล)                                                                                        ……………….

                13.3 ค่าน้ำยา/วัสดุ/สาธารณูปโภค                                                                                                             ……………….

                13.4 ค่าตอบแทน (ค่าใช้สอย/จ้างเก็บข้อมูล)                                                                                            ………………

                13.5 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาภายนอก                                                                                                          ...……………..

                13.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ระบุ…………..                                                                                                      ….…………….

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

…………………………………………………………………………………………………………………………….

15. ผลกระทบด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

…………………………………………………………………………………………………………………………….

16. เอกสารอ้างอิง

…………………………………………………………………………………………………………………………….

17. ภาคผนวก

                   ก. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

                   ข. รายละเอียดแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ลงชื่อ…………………………………  (นักวิจัย)             

       (…………………………………..)                                 

ตำแหน่ง………………………………                                            

วัน เดือน ปี……………………………                                            

 

18. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ…………………………………  (ผู้บังคับบัญชา)    

      (…………………………………..)

ตำแหน่ง…………………………………

วัน เดือน ปี………………………………

หมวด: เอกสารงานวิจัย | เพิ่มโดย: i-Tuinui | Tags: แบบฟอร์มโครงร่างวิจัย (ตัวอย่าง)
Views: 4039 | ดาวน์โหลด: 482 | คอมเม้น: 1 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 1
avatar
0 Spam
1
ขอให้เจริญๆ
avatar