Sunday, 18 March 2018, 12:03:22
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (30.7Kb) ] 11 November 2011, 10:31:17
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2555
...............................................................................................
ด้วยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  จำนวน   1   อัตราจ้าง   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้าง
1.1  ตำแหน่ง จ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนจำนวน  1  อัตรา
ค่าตอบแทน  อัตราเดือนละ  9,140   บาท
2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  มีสัญชาติไทย
2.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


3.  คุณสมบัติ
   3.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1.1 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ
3.1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546
4.   วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 พฤศจิกายน  2554  เวลา  08.30-16.30  น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

5.  หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับสมัคร
5.1 สำเนาปริญญาบัตร   จำนวน   1    ชุด
5.2  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตำแหน่งที่สมัคร   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครวันสุดท้าย   จำนวน    1    ชุด   กรณีสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองใบคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้   โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
5.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1× 1.5  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6    เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน  3  รูป  
5.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นที่ยังไม่หมดอายุ   จำนวน    1   ชุด
5.5  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน    1    ชุด
5.6  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1   เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ   ก.พ.  ฉบับที่  3   ( พ.ศ.   2535 )
5.7  ใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู
5.8 หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  พร้อมสำเนาจำนวน   1   ฉบับ  ( ถ้ามี )

6. การยื่นใบสมัคร
6.1 ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
6.2 ผู้สมัครเข้ารับราชการคัดเลือกจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2554  ณ  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง และทาง E- office โรงเรียน

8. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  จะทำการคัดเลือก  ในวันที่   18 พฤศจิกายน 2554
ณ. โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง   เวลา   08.30   น.   เป็นต้นไป
8.1 สอบปฏิบัติ ( สาธิตการสอนตามวิชาเอก    50    คะแนน )
8.2 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง   โดยการสอบสัมภาษณ์   50   คะแนน
9.  เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อ 8.1  และ 8.2 จะเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรต้องทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน  2554

       ประกาศ ณ วันที่   9  พฤศจิกายน  2554

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็
Views: 618 | ดาวน์โหลด: 232 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar