Friday, 20 May 2022, 03:58:12
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » บทความ » งานวิชาการ

ออกแบบและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ปีการศึกษา 2555

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2555

        ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสาร โครงการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 จากคณะครู และออกแบบและจัดทำโครงสร้างและรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ใหม่ทั้งหมด (โดยยึดการทำแผนจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ ๓ เรื่อง"แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา”ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้าพเจ้าจึงขอรายงานภาระหน้าที่และรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้จัดทำเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อขออนุมัติการจัดพิมพ์และเข้าเล่ม รายละเอียดมีดังนี้

1) ปกแผน

2) คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3) คำนำ สารบัญ

4) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 • ü ทำเนียบผู้บริหาร
 • ü สัญลักษณ์โรงเรียน
 • ü การบริหารจัดการศึกษา
 • ü โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

5) ตอนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 • ü สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 • ü คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6) ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และตัวชี้วัดความสำเร็จ

7) ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรมประจำปี 2555

4.1 หน้าแผนงาน/โครงการใช้เงินงบประมาณจำแนกตามกลุ่มบริหารงาน

4.2 รายละเอียดโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ

4.3 รายละเอียดโครงการกลุ่มบริหารบุคคล

4.4 รายละเอียดโครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

8) ตอนที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน

5.๑ ขั้นตอนการดำเนินงานตามกิจรรม/โครงการ

 • ü แผนภาพกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา
 • ü ขั้นตอนการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานโรงเรียน
 • ü ขั้นตอนการดำเนินการ ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา

5.๒ ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

5.๓ ปฏิทินการนิเทศภายใน

9) ภาคผนวก

 • ü คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • ü ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะ ในรอบที่ผ่านมา

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบ 1

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบ 2

- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบ 3

 • ü ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 • ü เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
 • ü แบบประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ
 • ü แบบฟอร์มรายงานสรุปผลงานโครงการ
 • ü แนบท้ายคณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความ 12 รายงานการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้อง ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555_001

บันทึกข้อความ 12 รายงานการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้อง ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555_002

บันทึกข้อความ 12 รายงานการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้อง ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2555_003

12 คำสั่ง 72 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องแผนปฏิบัติการประจำปี 2555_001

นางสาวจตุพร    ทองลาด    รายงาน

jatuporn.ucoz.com

------------------------คอมเม้นด้วย FaceBook----------------------------หมวด: งานวิชาการ | เพิ่มโดย: jatuporn (29 August 2012)
Views: 7813 | Tags: แผนปฏิบัติการประจำปี | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar