Friday, 20 May 2022, 04:14:33
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » บทความ » งานวิชาการ

ออกแบบโครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2555-2558) โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

สามารถเข้าไปดูเอกสารฉบับเต็มได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

แผน 4 ปี

              ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมเอกสาร โครงการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากคณะครู และจัดทำโครงสร้างและรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ทั้งหมด (โดยยึดการทำแผนจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ ๓ เรื่อง"แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา”  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้าพเจ้าจึงขอรายงานภาระหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ธุรการจัดรูปแบบโครงสร้างเล่ม และทำเพิ่มรายละเอียดขึ้นใหม่ มีดังนี้

1) ปกแผน

2) คำนำ สารบัญ

3) คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 • ü ทำเนียบผู้บริหาร
 • ü สัญลักษณ์โรงเรียน
 • ü การบริหารจัดการศึกษา
 • ü โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

๕) ตอนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๖) ตอนที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และตัวชี้วัดความสำเร็จ

๗) ตอนที่ ๔ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์

 • ü ออกแบบจัดเรียงโครงการตามกลยุทธ์ใหม่

๘) ตอนที่ ๕ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบและรายงาน (School Accountability) (เพิ่มใหม่ทั้งหมด)

 • ü การตรวจสอบ (Audition)
 • ü การกำกับติดตาม (Monitoring)
 • ü การประเมินผล (Evaluation)
 • ü การรายงาน (Reporting)
 • ü บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • ü มาตรฐานการศึกษากับการประเมินคุณภาพภายใน
 • ü ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน
 • ü การดำเนินการ การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
 • ü ขอบข่ายและประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้

๙) ภาคผนวก

 • ü สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ระยะ 4 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-2558
 • ü สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ü ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะ ในรอบที่ผ่านมา

              - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบ 1

             - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบ 2

             - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบ 3

              - ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

10 บันทึกข้อความ 9 รายงายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕-๑๕๕๘_001

10 บันทึกข้อความ 9 รายงายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕-๑๕๕๘_002

10 บันทึกข้อความ 9 รายงายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕-๑๕๕๘_003

9 คำสั่ง 73 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน_001

นางสาวจตุพร    ทองลาด    รายงาน

------------------------คอมเม้นด้วย FaceBook----------------------------

หมวด: งานวิชาการ | เพิ่มโดย: jatuporn (29 August 2012)
Views: 6138 | Tags: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar