Friday, 20 May 2022, 04:09:10
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » บทความ » โครงการ

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ช่วงนี้ได้ทำออกแบบและจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 3 ปี ของโรงเรียน  ได้สืบค้นและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ก็พบเอกสารที่ช่วได้มากๆ  จึงอยากจะแนะนำคนที่กำลังทำแผน นำไปศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆค่ะ ดังนี้ค่
    เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. มาจัดรวบรวมไว้ที่เดียวกันเพื่อสะดวกและเป็นประโยชน์กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่่ายได้ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป จึงขอนำเสนอเอกสารความรู้ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้
เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
๒. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ดาวน์โหลด
๓. ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
๔. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
๕. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย
เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ดาวน์โหลด
เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
หมวด: โครงการ | เพิ่มโดย: jatuporn (25 May 2012)
Views: 3838 | Tags: เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกั | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
avatar