Wednesday, 17 April 2024, 07:44:02
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » บทความดีๆ

รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (198.0 Kb) ] 21 February 2013, 12:01:05

การอ้างอิงบรรณานุกรม หมายถึง การอ้างอิงแหล่งสารนิเทศซึ่งเป็นทฤษฎี ข้อมูล ความรู้ มาประกอบในผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ เพื่อบอกแหล่งที่มาของสารนิเทศอันเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานเหล่านั้น

และยังมีความแตกต่างระหว่างคำว่า  "อ้างอิง"  และ   "บรรณานุกรม"   ซึ่งที่เว็บไซต์  http://www.unc.ac.th/lib/weblib/reference.html  ได้อธิบายไว้ดังนี้

 

การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ในเนื้อหาที่นำมาเขียนเรียบเรียง ปัจจุบันในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิยมใช้ คือ

1. การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ซึ่งมี 2 ระบบ (ส่งศรี ดีศรีแก้ว, 2534 : 78) คือ

1.1 ระบบนาม - ปี ( Author - date)

ระบบนาม - ปี เป็นระบบที่มีชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ที่อ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ ดังตัวอย่าง

(ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้างอิง)

1.2 ระบบหมายเลข (Number System) เป็นระบบที่คล้ายคลึงกับระบบนาม - ปี แต่ระบบนี้จะใช้หมายเลขแทนชื่อผู้แต่งเอกสาร

อ้างอิง มีอยู่ 2 วิธี คือ

1.2.1 ให้หมายเลขตามลำดับของการอ้างอิง

1.2.2 ให้หมายเลขตามลำดับอักษรผู้แต่ง

บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ทำรายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่

หมวด: บทความดีๆ | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม, รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
Views: 2606 | ดาวน์โหลด: 256 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar