Saturday, 13 July 2024, 15:23:44
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » ไฟล์ » เอกสารโรงเรียน » ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

แนวทางการขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษาของโรงเรียน พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
[ ดาวน์โหลดจากเวบนี้ (595.3 Kb) ] 10 May 2017, 11:55:12

แนวทางการขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา ของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

    การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน

โรงเรียนดำเนินการดังนี้

๑.๑ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๒ จัดทำแบบขออนุญาตผู้ปกครองให้แก่นักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

     การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน

โรงเรียนดำเนินการดังนี้

๒.๑ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๒ จัดทำแบบขออนุญาตผู้ปกครองให้แก่นักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๓ จัดทำหนังสือขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนวันเดินทาง) ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และแนบเอกสารประกอบ  ดังนี้

๒.๓.๑ โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรกำหนดในโครงการ ดังนี้
- ชื่อโครงการ
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
- ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ระยะเวลา  สถานที่ดำเนินการ (ต้องปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ)
- แผนการดำเนินงาน
- กิจกรรม
- งบประมาณ
- ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ลักษณะโครงการ (ใหม่/ต่อเนื่อง)

                       ๒.๓.๒ คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียน

                      ๒.๓.๓ รายชื่อนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษาและครูผู้ควบคุม

                      ๒.๓.๔ สำเนาใบประกันอุบัติเหตุ

                      ๒.๓.๕ แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ตามระเบียบ)

                     ๒.๓.๖ ตารางกิจกรรมประจำวัน

                    ๒.๓.๗ ใบตอบรับของผู้ปกครอง

                    ๒.๓.๘ แผนที่การเดินทาง และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป

                     ๒.๓.๙ รถยนต์ที่ใช้ไปทัศนศึกษาผ่านการตรวจสภาพครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่

           ๒.๓.๑๐ โรงเรียนได้ทำประกันให้กับเด็กนักเรียนจำนวนกี่คน ครูผู้ควบคุมกี่คน

           ๒.๓.๑๑ สัญญาจ้างระหว่างโรงเรียนและเจ้าของรถยนต์

           ๒.๓.๑๒ มีพนักงานขับจำนวนกี่คน

           ๒.๓.๑๓ รถที่ใช้ในการเดินทางไปทัศนศึกษามีการทำประกันตาม พรบ. หรือไม่

๒.๔ เมื่อกลับมาแล้ว  ให้รายงานผลมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(โดยใช้แบบ
รายงานผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘)

         
    การพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร

ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไป นอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๓.๒ จัดทำแบบขออนุญาตผู้ปกครองให้แก่นักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

๓.๓ จัดทำหนังสือขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ส่งล่วงหน้า ๑ เดือนก่อนวันเดินทาง) ส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และแนบเอกสารประกอบ  (เช่นเดียวกับการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแบบค้างคืน)

๓.๔ เมื่อกลับมาแล้ว  ให้รายงานผลมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โดยใช้แบบรายงานผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘)

หมวด: ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ | เพิ่มโดย: i-Tuinui | Tags: แนวทางการขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถ
Views: 8239 | ดาวน์โหลด: 2091 | คอมเม้น: 1 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 1
avatar
0
1 wittaya_thongsri • 23:48:59, 07 May 2018
smile ขอบคุณมากครับ
ComForm">
avatar