Saturday, 13 July 2024, 16:13:20
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2020 » September » 27 » สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง   1/2563
09:51:11
สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง   1/2563

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ของ นางสาวจตุพร  ทองลาด  ตำแหน่ง ครู คศ.2

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

สถานที่

หน่วยงานที่จัด

จำนวนชั่วโมง

1

1-30 พค 2563

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) รหัสหลักสูตร 63025

ออนไลน์

(สพฐ.)
(สสวท.)

20

2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)

ออนไลน์

(สพฐ.

6

3

23/05/2563

รายงานผลอบรมการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ออนไลน์

สพป.ขอนแก่น เขต 5

6

4

1-30 พค 2563

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3
Coding Online for Grade 1-3 Teacher (C4T–6) รหัสหลักสูตร  63023

ออนไลน์

(สพฐ.)
(สสวท.)

12

5

7 พค 2563

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)

ออนไลน์

(สพฐ.)
 

6

6

15 พค.2563

อบรมการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ออนไลน์

สพป.ขอนแก่น เขต 5

6

7

30/07/2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน ita Online ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุม หลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม  สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

 

8

8/08/2563

ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ของครู

ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู

สพป.ขอนแก่น เขต 5

6

9

14 สค.2563

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโดยใช้สูตรเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน Network Center School based ncsb

ณ ห้องประชุม หลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม  สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

6

10

09/09/2563

การจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สําหรับครูและนักเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

ณห้องประชุม หลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม  สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

6

11

14/09/2563

ประชุมเพื่อสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นเป็นตอน (Coding)

ณ ห้องประชุม หลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม  สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

6

12

17/09/2563

รับรางวัลในงานเกียรติยศเราสร้างเองได้

ณ ห้องประชุม หลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม  สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

6

13

16/09/2563

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

14

18/09/2563

การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ICT และประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ปั้นครูเป็นยูทูปเบอร์

ณ ห้องประชุม หลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม  สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด: อบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน | Views: 1536 | เพิ่มโดย: i-Tuinui | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar