Saturday, 13 July 2024, 15:37:59
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » บทความ » สื่อการเรียนการสอน » นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  เกมโค๊ดดิ้งสะกดคำภาษาไทย

 สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Unplugged Coding

ชื่อสื่อ/นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  “เกมโค๊ดดิ้งสะกดคำภาษาไทย Coding to Spell Thai Words Game”

สอนในวิชา วิทยาการคำนวณ

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ระยะพัฒนาสื่อ  1 กรกฏาคม 2563- 30 ตุลาคม 2563

ผู้พัฒนา นางสาวจตุพร  ทองลาด  ครู  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 5

แนวคิดและหลักการ  1.Active Learning  2. Computation Thinking 

สอดคล้องกับ  สาระที่  4 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
ป.๑/๒ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
ป.๑/๓ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

ป.๒/๑ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการ  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์  หรือข้อความ
ป.๒/๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรม

ป.๔/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย
ป.๔/๒ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

ป.๕/๑ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์   ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย
ป.๕/๒ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้  เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา  ข้อผิดพลาดและแก้ไข

บูรณาการวิชาภาษาไทย

เล่มรายงานนวัตกรรม  

หมวด: นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ | เพิ่มโดย: i-Tuinui (23 August 2020)
Views: 2397 | คอมเม้น: 1 | Tags: ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  เกมโค๊ดดิ | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 1
avatar
0
1 nawantibc • 12:59:34, 25 August 2020
อยากดูตัวอย่างหน่อยค่ะ
ComForm">
avatar