Saturday, 24 February 2024, 19:06:06
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2012 » May » 23 » ทิศทาง สพฐ. ปี 2555
21:08:00
ทิศทาง สพฐ. ปี 2555

ทิศทาง สพฐ. ปี 2555

          ขณะนี้งบประมาณปี 2555 ได้จัดสรรให้พวกเราเรียนร้อยแล้วทั้งของสำนักงานและโรงเรียน ผู้เขียนจึงขอทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต โครงการ ของ สพฐ. ที่นำเสนอโดย ผอ.สำนักแผน ให้พวกเราอ่านก่อน มีดังนี้

ทิศทางประเทศไทย ช่วงปี 2555-2559

         ขณะนี้ได้มีการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แล้ว เมื่อ 26 ตุลาคม 2554 แผนดังกล่าวให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในทุกระดับ  พยายามตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   สพฐ. จะเกี่ยวข้องในด้านของสังคมมากที่สุด   ดังนั้นจะขอหยิบยกการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมมานำเสนอ ดังนี้

         ในช่วง 5 ปี จากนี้ไป ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างประชากรวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เด็กและวัยแรงงานลดลง มีปัญหาเรื่องคุณภาพทางการศึกษา ระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ผลิตภาพแรงงานต่ำ มีสวัสดิการทางสังคมเพิ่มมากขึ้น แต่ผู้ด้อยโอกาส ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง มีความเหลื่อมล้ำกันในด้านรายได้และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร มีความเสื่อมถอยทางคุณธรรมและจริยธรรม มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการพนันในหมู่เด็กและเยาวชนมากขึ้น แต่คนไทยก็มีความตื่นตัวทางการเมือง และให้ความสำคัญ กับความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้น

         วิสัยทัศน์ของแผนฯ 11 กำหนดไว้ว่า "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาได้กำหนดไว้ ดังนี้

        1.    ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

        2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

        3.    ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

        4.    ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

        5.    ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

        6.    ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

    สพฐ. จะเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 มากที่สุด ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับ

       1)    การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม

       2)    การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

       3)    การส่งเสริม การลดปัจจัยการเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

       4)    การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

       5)    การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคม

 

          วิสัยทัศน์

          " สพฐ. เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก เข้าสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563 ” (ปรับ คำว่า สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ออก และใช้คำว่า   เข้าสู่มาตรฐานสากล แทน)

          พันธกิจ

          "พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล”

          จากการประมวลปัญหาในรอบปี 2554 ที่ผ่านมาก็พบว่าเป็นปัญหาเดิมๆ ที่ยังแก้ไม่ตก แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ปัญหาดังกล่าวคือ ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ไม่เรียนต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ยังไม่น่าพอใจ ขาดครูสาขาเฉพาะทางการบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพ และจำนวน โรงเรียนมีมากเกินความจำเป็น

กลยุทธ์

           1.    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้

           2.    ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           3.    ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

           4.    พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

           5.    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

           6.    พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ยากลำบาก

          แผนงาน

           1.    แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

           2.    แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

           3.    แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           4.    แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

          ผลผลิต

           ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

           ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

           ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

           ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ

           ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

           โครงการ

           1.    โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

           2.    โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

           3.    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           4.    โครงการคืนครูให้นักเรียน

           5.    โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

           6.    โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

           7.    โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

           8.    โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก   

ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ

          ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program me for International Student Assessment : PISA) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) โดยประเมินนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ หรือกลุ่มอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเมินทุกๆ 3 ปี ประเมินครั้งแรก คือ PISA 2000 จะเน้นการอ่าน PISA 2003 เน้นคณิตศาสตร์ PISA 2006 เน้นวิทยาศาสตร์ PISA 2009 เน้นการอ่าน ประเมินครั้งต่อไป คือ ปีนี้ ก็จะเน้นคณิตศาสตร์  วิชาที่เน้นจะให้น้ำหนักร้อยละ 60 ที่เหลืออีกสองวิชา จะให้นำหนักวิชาร้อยละ 20 ผลการประเมิน PISA 2009 สำหรับประเทศไทย มีดังนี้

                    การอ่าน          ได้ 421 คะแนน ลำดับที่ 50 (ค่าเฉลี่ย 492)

                    คณิตศาสตร์      ได้ 419 คะแนน ลำดับที่ 52 (ค่าเฉลี่ย 496)

                    วิทยาศาสตร์     ได้ 425 คะแนน ลำดับที่ 49 (ค่าเฉลี่ย 501)

          ผลการประเมิน พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนต่ำทุกวิชา และมีแนวโน้มลดลง จากการนำข้อมูลผลการประเมิน 65 ประเทศ (OECD 34 ประเทศ ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OECD 31 ประเทศ) มาวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ มีดังนี้

           1.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ จะต้องจัดให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนเท่าเทียมกัน ไม่ว่านักเรียนจะมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจ – สังคม ต่างกันมากน้อยเพียงไร

           2.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ จะมีความเป็นอิสระสูงในการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล ไม่แข่งขันการรับนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกหลากหลาย

           3.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมดี

           4.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองมักเลือกเพราะคุณภาพทางวิชาการมากกว่าความต้องการที่จะให้โรงเรียนช่วยเหลือด้านการเงิน

           5.    โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ จะมีการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับคุณภาพครู มากกว่าทำชั้นเรียนมีขนาดเล็ก เพื่อให้ครูสอนได้ทั่วถึง

           6.    นักเรียนและครูในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีระเบียบวินัย และมีพฤติกรรมทางบวก

ข้อค้นพบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

มีมากมายทั้งวิจัยเดี่ยวและงานวิจัยเชิงอภิมาน(Meta-analysis) ก็ยืนยันผลวิจัยทำนองนี้ แต่ไฉนเรายังแก้ปัญหาซ้ำซากไม่ตกสักที ฉงนฉงายจริงๆ  

             ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ ขอให้พวกเราช่วยกันคิดและช่วยกันลงมือทำ ด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้องกันมากๆ ขอให้ใช้เวลาสอนเด็กให้มากๆ งานอื่นๆที่ไม่ใช่งานสอนเด็ก ให้ลดลงให้มากที่สุด ผู้เขียนเชื่อว่าเด็กๆจะเรียนเก่งขึ้นแน่นอน

หมวด: ข่าว สนง.นโยบายและแผน สพฐ | Views: 1298 | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: ทิศทาง สพฐ. ปี 2555 | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar