Saturday, 13 July 2024, 14:55:00
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2015 » March » 1 » เทคนิคการสอน กลยุทธ์พิชิตใจเด็ก ตอนที่1
10:40:11
เทคนิคการสอน กลยุทธ์พิชิตใจเด็ก ตอนที่1
  ขึ้นชื่อว่าครู ก็ย่อมมีภาระหน้าที่อันหนักหน่วงไม่เบา หน้าที่อันหนักหน่วงที่ว่านี้ อย่างหนึ่งก็คือ การที่ต้องจัดการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้มากๆ และต่อจากนี้ เรามีเทคนิคในการจัดการเรียนรู้มาฝากคุณครูทั้งหลาย เชิญติดตามได้เลยค่ะ

1. เทคนิคผึ้งแตกรัง

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
                1.  ครูเลือกเนื้อหา 1 หน่วยการเรียนรู้และจัดแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย ๆ
                2.  ครูจัดศูนย์การเรียนรู้เอาไว้ที่ต่าง ๆ
                3.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-7 คน  โดยให้คละเด็กเก่ง  ปานกลาง  อ่อน
                4.  แต่ละกลุ่มวางแผนมอบหมายให้เพื่อนสมาชิกรับผิดชอบในการศึกษาความรู้จากศูนย์การเรียนต่าง ๆ
                5.  ตัวแทนกลุ่มไปศึกษาความรู้จากฐานการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
                6.  ตัวแทนกลุ่มที่ไปศึกษาความรู้จากศูนย์การเรียนต่าง ๆ ร่วมกันจัดทำแผนผังความคิดเพื่อสรุปสาระสำคัญ (Concept Mapping)
                7.  ตัวแทนกลุ่มกลับไปสู่กลุ่มเดิม และนำเอาแผนผังความคิดสรุปสาระสำคัญมาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
                8.  ให้แต่ละกลุ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับสาระสำคัญความรู้จากฐานต่าง ๆ กลุ่มละ 20 คำถาม
                9.  กลุ่มนำคำถามเหล่านี้ซักถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
                10.  กลุ่มนำคำถามเหล่านี้ไปให้กลุ่มอื่นหาคำตอบและเฉลย

2. เทคนิคโครงงาน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
                1.  ครูกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่จะทำการสอนนักเรียน 1 หน่วยการเรียนรู้  เช่น  อาชีพในชุมชน 
                2.  ระดมความคิดนักเรียนถึงประเด็นหลัก ๆ ของเรื่องนั้น
                3.  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5-7 คน ให้ศึกษารายละเอียดในแง่มุมต่าง ๆ ของประเด็นหลักกลุ่มละ 1 ประเด็น
                4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่กลุ่มได้เลือก  โดยจัดทำแผนผังความคิด  โดยมีประเด็นหลักดังนี้
                                -  คำถาม
                                -  แหล่งข้อมูล
                                -  วิธีการสืบค้นข้อมูล
                                -  เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
                5.  ให้นักเรียนนำแผนผังความคิดที่ใช้ในการวางแผนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
                6.  ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแผนผังความคิดการวางแผนการสืบค้นของนักเรียน
                7.  นักเรียนวางแผนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการสืบค้นข้อมูล
                8.  นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้
                9.  กลุ่มรวบรวมข้อมูลการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สรุปข้อมูลเพื่อตรวจสอบดูว่าได้คำตอบตามข้อคำถามที่ตั้งไว้ได้ครบหรือยัง
                10.  แต่ละกลุ่มสรุปผลการสืบค้นข้อมูล  และจัดทำเอกสารรายงาน
                11.  กลุ่มเตรียมการเพื่อนำเสนอผลงานโดยจัดป้ายนิเทศ  และจัดทำเอกสารสรุป
                12.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
                13.  แต่ละกลุ่มกำหนดคำถามเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับสิ่งที่กลุ่มได้ไปสืบค้น
                14.  กลุ่มต่าง ๆ ตอบคำถามของกลุ่มอื่น ๆ เพื่อการประเมินผล

3. เทคนิคแรลลี่เพื่อการเรียนรู้ (Learning by Rally)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
                1.  ครูเลือกเนื้อหาจากหลักสูตร 1 หน่วยการเรียนรู้
                2.  ครูจัดแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย ๆ เพื่อนำไปกำหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละจุดพักให้น้ำ
                3.  ครูสำรวยเส้นทางการ Rally และกำหนดจุดพักให้น้ำ
                4.  แบ่งกลุ่มนักเรียน 5 – 7 คน ประชุมชี้แจงการทำกิจกรรม Rally
                5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนแบ่งความรับผิดชอบให้สมาชิกกลุ่ม
                6.  ดำเนินการ Rally จักรยานไปสู่เป้าหมาย
                7.  ครูให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมสนุกสนานเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย
                8.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมแต่ละจุดพักและซักซ้อมความเข้าใจให้กับสมาชิกในกลุ่ม
                9.  ครูเขียนข้อคำถามเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนและนำคำถามเหล่านั้นไปแขวนไว้ที่ต้นไม้        10.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาจับคำถามจากต้นไม้กลุ่มละ 2 คำถาม
                11.  กลุ่มร่วมกันตอบคำถามที่กลุ่มได้รับไป
                12.  แต่ละกลุ่มนำเสนอคำถามต่อกลุ่มใหญ่
                13.  Rally จักรยานกลับเมือง
 
               
               หวังว่า 3 เทคนิคที่กล่าวไปแล้วนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเหล่าคุณครูผู้มีความรักและหวังดีต่อลูกศิษย์ทั้งหลาย สามารถนำไปปรับ ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม...แล้วมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป
 


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.slideshare.net/
 


Eduzones Expo 2015
link : http://expo.eduzones.com/2015/

หมวด: กระบวนการเรียนการสอน | Views: 2431 | เพิ่มโดย: i-Tuinui | Tags: เทคนิคการสอน กลยุทธ์พิชิตใจเด็ก ตอน | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar