Saturday, 13 July 2024, 16:21:06
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2015 » March » 1 » เทคนิคการสอน กลยุทธ์พิชิตใจเด็ก ตอนที่7
11:20:50
เทคนิคการสอน กลยุทธ์พิชิตใจเด็ก ตอนที่7
 เทคนิคการสอนแบบไหน ที่โดนใจครู เทคนิคแบบไหนที่ได้ใจเด็ก เป็นโจทย์แห่งความท้าทายของบรรดาคุณครู ที่ต้องสรรหาวิธีการสอน เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด

เทคนิคกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
                1.  ครูนำเสนอข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะให้นักเรียนคิด
                2.  แบ่งกลุ่มนักเรียนให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  โดยเน้นการใช้เหตุผล  หลักการ  หลักฐานที่เชื่อถือได้
                3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็นพร้อมเหตุผลของกลุ่มให้แต่ละกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มอื่น ๆ
                4.  ให้นักเรียนร่วมกันจัดกลุ่มความคิดเห็น  โดยพิจารณาถึงเหตุผลที่คล้ายคลึงและแตกต่าง
                5.  ให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์ เหตุการณ์   คำกล่าว  แนวคิด  หรือการกระทำจากข้อมูลที่ได้นำเสนอในตอนแรกโดยให้พิจารณาถึงจุดเด่น  จุดด้อย  ข้อดี  ข้อเสีย
                6.  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเหตุการณ์  คำกล่าว  แนวคิด  หรือการกระทำด้วยเหตุผลและหลักการ
 
เทคนิคกระบวนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
                1.  ครูนำเสนอข้อมูล  รูปภาพ  ขั้นตอนปฏิบัติ  โดยภาพรวมให้นักเรียนได้ศึกษา
                2.  ครูหรือเพื่อนนักเรียนสาธิต  หรือให้ดูตัวอย่างจากภาพหรือข้อความแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามคราวละทักษะย่อย
                3.  ให้นักเรียนแสดงตามขั้นตอนของทักษะย่อยครบทุกขั้นตอนโดยที่ไม่ต้องดูแบบ
                4.  ครูมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกจนเกิดความชำนาญ
                5.  ครูให้นักเรียนในกลุ่มประเมินผลการฝึกปฏิบัติของเพื่อนในกลุ่มโดยพิจารณาถึง
                                -  ขั้นตอนการปฏิบัติ
                                -  ผลการปฏิบัติ
 
เทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
                1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  3 – 5 คน  ให้คละนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน
                2.  ครูให้นักเรียนศึกษากฎ  ในการคิดคำนวณเพื่อแก้ปัญหาโจทย์และศึกษาตัวอย่างในเรื่องนั้น
                3.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์โจทย์  2 – 3  ข้อ  โดยแปลโจทย์ว่าโจทย์ให้อะไร  แปลว่าอะไร  จะทำอย่างไร
                4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่จะแก้ปัญหา
                5.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาว่าจะทำอะไรก่อน – หลัง
                6.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องแต่ละขั้นตอน
                7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกฎการแก้ปัญหาและทักษะแก้ปัญหาโจทย์
                8.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบวิธีการคิดคำนวณและคำตอบในการแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัดของสมาชิกในกลุ่มขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.slideshare.net/

 

หมวด: กระบวนการเรียนการสอน | Views: 2367 | เพิ่มโดย: i-Tuinui | Tags: เทคนิคการสอน กลยุทธ์พิชิตใจเด็ก ตอน | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar