Saturday, 13 July 2024, 16:17:45
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2015 » March » 1 » เทคนิคการสอน กลยุทธ์พิชิตใจเด็ก ตอนที่ 8
11:28:50
เทคนิคการสอน กลยุทธ์พิชิตใจเด็ก ตอนที่ 8
 การจัดการเรียนการสอนที่ดี คือ เครื่องมือที่สำคัญในการช่วยสอน ครูจึงต้องมีทักษะในด้านนี้เป็นอย่างดี ฉะนั้น จึงควรหมั่นศึกษา หาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาสลับสับเปลี่ยนกันไป เด็กจะได้รู้สึกลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าคุณครูจะสอนอย่างไรในแต่ละวัน
 
เทคนิคกระบวนการทางภาษา
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
                1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4 – 6  คน 
                2.  ครูนำเสนอภาพสัญลักษณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษา
                3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่าเรื่องจากภาพแล้วผูกโยงกับสัญลักษณ์
                4.  ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเรื่องราวที่เล่าในลักษณะของเรื่องสั้นหรือเรียงความ
                5.  นักเรียนในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องในการเขียน
                6.  นักเรียนปรับปรุงงานเขียนของตนเอง
                7.  นักเรียนแต่ละคนอ่านงานเขียนของตนให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
                8.  สมาชิกในกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านตามเกณฑ์และเครื่องมือประเมินการอ่าน
                9.  นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการในการพูดเล่าเรื่อง  การอ่าน  และการเขียน
                10.  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนไปหาภาพคนละ  1  ภาพเพื่อ
                                -  เล่าเรื่องจากภาพ
                                -  เขียนเป็นเรื่องราว
                                -  อ่านให้เพื่อนฟัง
 
เทคนิคกระบวนการเรียนรู้แบบคลินิก
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
                1.  ครูสำรวจข้อมูลปัญหาของนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สอน
                2.  ครูจัดกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
                3.  ครูเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
                4.  จัดฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม  เช่นเดียวกับคลีนิคเฉพาะโรค  โดยมีนักเรียนผู้ช่วยครูคอยให้คำแนะนำปรึกษาในการเรียน (หมอประจำคลินิค) 
                5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ตามฐานที่ครูกำหนดเป็นช่วง ๆ ของเวลา
                6.  นักเรียนเข้ารับการประเมินผลการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในช่วงที่  1
                7.  นักเรียนเข้ารับการพัฒนาต่อในช่วงที่  2  อาจจะเป็นฐานเดิมหรือฐานใหม่
                8.  นักเรียนเข้ารับการประเมินผลในช่วงที่  2 
                9.  ครู – นักเรียนร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหา
 
เทคนิคทักษะกระบวนการ  9  ขั้น
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
                1.  แบ่งกลุ่มนักเรียน  5 – 7  คน 
                2.  ครูนำเสนอกรณีศึกษา  หรือสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาความขัดแย้งของเรื่องที่จะศึกษาให้แต่ละกลุ่มได้ศึกษา 
                3.  ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ถึงสาเหตุ  ผลกระทบของสถานการณ์นั้นโดยมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ
                4.  ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการวิเคราะห์วิจารณ์ในรูปแบบต่าง ๆ
                5.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา  พัฒนา  หรือวิธีการที่จะดำเนินการ  และร่วมกันพิจารณาทางเลือกด้วยเหตุผลเพื่อการตัดสินใจ
                6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้  มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ  ตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย
                8.  นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของกลุ่มตนเองระหว่างการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น
                9.  นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานโดยรวมจัดทำเป็นเอกสารรายงานผลงาน
                10.  นักเรียนนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
                                -  นิทรรศการ
                                -  แผ่นพับ
                                -  นำเสนอต่อสาธารณชน
 ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.slideshare.net/
 

 

หมวด: กระบวนการเรียนการสอน | Views: 2529 | เพิ่มโดย: i-Tuinui | Tags: เทคนิคการสอน กลยุทธ์พิชิตใจเด็ก ตอน | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar