Monday, 17 June 2024, 18:44:30
ยินดีต้อนรับ, Guest
หน้าหลัก » 2013 » March » 1 » ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
11:58:20
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

http://www.kksci.com/index.php

http://www.kksci.site90.com


ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

            ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.2537 ได้อนุมัติให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน ในสมัยนั้น (ปัจจุบัน คือ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน) จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด ให้ครบทุกเขตการศึกษาทั้ง 12 เขต เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            เขตการศึกษา 9 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้อุมัติให้จัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้สถานที่ก่อสร้างที่บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ติดถนนมิตรภาพ กม.ที่ 44-45 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหัดขอนแก่น บนเนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน 99.6 ตารางวา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2540 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 เป็นต้นมา

            ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญา

สรรค์สร้างชุมชนเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

อุดมทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม

 

วิสัยทัศน์

         ปี 2554 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างระบบการคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ มีนวัตกรรมหลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสู่สังคมฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการระบบการเรียนรู้ และบริหารจัดการองค์กรด้านวิทยาศาสตร์

3. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

4. นำนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร

5. จัด ขยาย และแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

6. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทบาทหน้าที่

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แลประชาชนทั่วไป

2. ส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้า ทดลอง วิจัยพัฒนา สาธิตและเผยแพร่การใช้กระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

3. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนมอบหมาย

พื้นที่ให้บริการ

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 6 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู และขอนแก่น

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ 043-274154-5 โทรสาร 043-274046
E-mail : kk.science@kksci.com


แผนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

หมวด: แหล่งเรียนรู้(ทัศนศึกษา) | Views: 2140 | เพิ่มโดย: jatuporn | Tags: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | Rating: 0.0/0
คอมเม้นทั้งหมด: 0
ComForm">
avatar